Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

CocktailsOnline.be / Apero Zero Onderdeel van Perfect Group CommV BE0725 994 916 Lippenhovestraat 4 9620 Zottegem, België hello@cocktailsonline.be +32(0)468 53 87 20

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Apero Zero, onderdeel van Perfect Group CommV (een Commanditaire Vennootschap) met maatschappelijke zetel te Lippenhovestraat 4, 9620 Zottegem België , BTW BE0725 994 916 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Apero Zero moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Apero Zero aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Apero Zero niet. Apero Zero is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Apero Zero is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Apero Zero. Apero Zero kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

U plaatst een bestelling plaatsen door de gewenste Producten te selecteren en de aanwijzingen te volgen op het scherm . U kunt de gegevens controleren en fouten corrigeren voordat u de bestelling plaatst. Voordat u een bestelling kunt plaatsen, wordt u gevraagd te bevestigen dat u deze Voorwaarden accepteert. Als u vragen heeft over de Voorwaarden, neem dan contact op vóórdat u een bestelling plaatst. U kunt uw bestelling plaatsen door op de bestelpagina op de knop ‘Bestelling plaatsen’ te klikken. Hierna kan de bestelling niet meer worden aangepast. U wordt nu doorgestuurd naar de betaalpagina om de betaling af te handelen. Na de betaling ontvangt u een e-mail met de orderbevestiging van uw bestelling hebt geplaatst. Hiermee in de overeenkomst tussen Apero Zero en u gesloten. Wij behouden ons het recht voor uw bestelling te annuleren indien de Producten niet leverbaar zijn of indien de volledige betaling niet is ontvangen. Als we uw bestelling niet kunnen uitvoeren omdat de Producten niet leverbaar zijn, zullen we u per e-mail of telefonisch benaderen om naar redelijkheid een alternatief Product aan te bieden of om u te laten weten wanneer de gevraagde Producten naar verwachting weer op voorraad zullen zijn. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
  • via kredietkaart
  • via bankkaart
Apero Zero is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Wij bezorgen in heel België. We streven ernaar de Producten zo snel mogelijk te bezorgen. U kunt het levermoment zien, en aanpassen, op de Website als u een bestelling plaatst. Voor de bezorging van uw bestelling kunnen kosten in rekening gebracht worden. Deze kosten zijn afhankelijk van de grootte van uw bestelling. De bezorgkosten worden weergegeven tijdens het bestelproces en in de Bevestigingsmail. Uw bestelling zal worden afgeleverd door Bpost. Op de dag van de geplande bezorging ontvangt u een email met een link naar Track & Trace, waarmee u uw pakket kunt volgen. Als er niemand thuis is, zal de bezorger het pakket mee terugnemen en een kaart bij u in de brievenbus doen. Daarop staat aangegeven of we uw pakket eventueel bij uw buren hebben kunnen afgeven. Als dat niet het geval is, wordt het pakket een tweede maal aangeboden op een later tijdstip. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Apero Zero. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Apero Zero was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Apero Zero. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Apero Zero te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht en retour

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Apero Zero. Indien het herroepingsrecht van toepassing is: De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Apero Zero, Lippenhovestraat 4, 9620 Zottegem, +32(0)468 53 87 20, hello@aperozero.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.aperozero.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Apero Zero heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Apero Zero, Lippenhovestraat 4, 9620 Zottegem. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Apero Zero zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Apero Zero alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Apero Zero op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Apero Zero wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Apero Zero geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. Apero Zero betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Apero Zero klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Apero Zero. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Apero Zero zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 24 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Apero Zero is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)468 53 87 20 , via e-mail op hello@aperozero.be of per post op het volgende adres Lippenhovestraat 4, 9620 Zottegem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Apero Zero beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Apero Zero zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Apero Zero respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. Ons Privacy & Cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van de Website en maakt integraal deel uit van deze Voorwaarden. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Apero Zero, Lippenhovestraat 4 , 9620 Zottegem, hello@aperozero.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Apero Zero, Lippenhovestraat 4 , 9620 Zottegem, hello@aperozero.be . Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Apero Zero heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Apero Zero houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Apero Zero, Lippenhovestraat 4 , 9620 Zottegem, hello@aperozero.be

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Cookies op deze Website
  • NOODZAKELIJKE COOKIES Noodzakelijke cookies zijn onmisbaar voor het navigeren op de Website. Ze verhogen de gebruiksvriendelijkheid van de Website voor bezoekers. Dankzij deze cookies blijven de gegevens in uw winkelwagen bewaard zolang de bestelprocedure duurt. Deze cookies maken de Website daarnaast veiliger en ondersteunen de basisfuncties van de Website.
  • PRESTATIECOOKIES Prestatiecookies geven ons op geaggregeerde wijze informatie over het gedrag van onze bezoekers en het gebruik van de Website. Wij kunnen deze cookies bijvoorbeeld gebruiken om inzicht te verkrijgen in hoe onze gebruikers van onze Website gebruikmaken. Dit betekent dat we kunnen nagaan wat er wel en niet werkt. Het biedt ons de mogelijkheid om de Website te verbeteren en te meten hoe effectief onze reclame en communicatie is.
  • We maken gebruik van Google Analytics-cookies om een algemeen beeld te krijgen van de aantallen bezoekers en de gewoontes van deze bezoekers, zodat we de gebruikerservaring van onze Website kunnen verbeteren. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de desbetreffende instellingen van uw browser aan te passen, zoals hieronder wordt beschreven. U kunt het gebruik van Google Analytics uitschakelen door op de link Google Analytics uitschakelen te klikken. Wanneer u op deze link klikt, wordt er een speciale ‘opt-out-cookie’ aangemaakt om te verhinderen dat uw gegevens nog langer worden gebruikt. Meer informatie over Google Analytics-cookies is te vinden in het privacybeleid en de Help-pagina’s van Google: Privacybeleid van Google Help-pagina’s voor Google Analytics.
  • COMMUNICATIECOOKIES Deze Website staat het gebruik van cookies van externe sociale netwerken toe (bijvoorbeeld van Facebook, YouTube, Twitter of Instagram). Hierdoor kunt u informatie op de Website delen via sociale netwerksites. Deze derden kunnen de cookies voor hun eigen doeleinden gebruiken. Apero Zero heeft geen invloed op de wijze waarop deze sociale netwerken uw gegevens gebruiken. Voor meer informatie over de cookies die door sociale netwerken worden geplaatst, kunt u het privacybeleid en beleid inzake cookies van de betreffende sociale netwerken raadplegen.
  • RECLAMECOOKIES In reclamecookies wordt onthouden naar welke producten en pagina’s uw voorkeur uitgaat, maar ook in het algemeen dat u onze Website hebt bezocht. Waar van toepassing willen we u op andere online platforms graag reclame tonen die relevant is voor u en uw interesses. Dit doen we op basis van uw bezoeken aan en het surfgedrag op onze Website en de websites van derden. Op basis van deze interesses stellen we een gesegmenteerd profiel op. Vervolgens passen we de inhoud en de reclame op onze website aan op verschillende groepen klanten.
Derden die cookies via onze website plaatsen, proberen eventueel ook op deze manier te achterhalen wat uw interesses zijn. Deze informatie kan eveneens worden gebruikt om u op andere websites dan de onze inhoud of reclame te laten zien waarin u waarschijnlijk meer geïnteresseerd bent. In dat geval kan de informatie van uw huidige bezoek aan de website worden gecombineerd met de informatie van eerdere bezoeken aan deze andere websites. Deze reclamecookies worden ook gebruikt om te zorgen dat u een bepaalde advertentie niet te vaak ziet, en om de effectiviteit van onze reclame te meten. Ook al wordt er geen gebruik van deze reclamecookies gemaakt, dan zult u nog reclame tegenkomen op onze website. Deze reclame is dan echter niet afgestemd op uw interesses. Deze reclame kan bijvoorbeeld worden aangepast op basis van de inhoud van de website. U kunt dit soort contentgebaseerde reclame op internet vergelijken met televisiereclame. Als u bijvoorbeeld naar een kookprogramma op televisie kijkt, dan ziet u vaak reclame over kookproducten tijdens het reclameblok van dit programma. ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert]. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Apero Zero om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Apero Zero. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).Indien u drager bent van het UNIZO e-commerce label, deze paragraaf toevoegen: […] heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.